ABU
Staat uw cao er niet bij?

euro rood Transitievergoeding

Werknemers ontvangen (na 1 juli 2015) een transitievergoeding als de dienstbetrekking eindigt door ontslag. Ook bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (dus van rechtswege met aanzegtermijn) heeft de werknemer recht op de vergoeding. Het uitgangspunt is altijd of de werknemer twee jaar of langer voor de werkgever werkzaam is geweest . Alleen indien de werknemer op zijn verzoek de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen is er geen vergoeding verschuldigd.

Hoogte vergoeding:

De vergoeding wordt berekend op basis van het maandloon en de duur van de arbeidsovereenkomst. In de berekening moet rekening worden gehouden met de vakantietoeslag en andere vaste looncomponenten behorende bij de arbeidsovereenkomst.

Een derde van het maandloon per jaar voor de eerste 10 dienstjaren en helft van het dienstjaar na het bereiken van het 10e dienstjaar. Voor 50-plussers, die minimaal 10 jaar in dienst zijn geweest bij de werkgever, geldt daarnaast een hogere vergoeding (dan de reguliere berekening) van 1 bruto maandloon voor alle dienstjaren na het bereiken van het 50e levensjaar.

Voor het MKB bedrijf met minder dan 25 werknemers is een afwijkende regelgeving mogelijk. De hogere vergoeding voor 50 plussers is niet van toepassing; deze werknemers ontvangen de vergoeding op basis van de reguliere berekening. Daarnaast is er een overbruggingsregeling voor MKB werkgevers wanneer werknemers ontslag krijgen door de slechte financiële situatie (bedrijfseconomische omstandigheden). Dit moet dan wel blijken uit de jaarrekeningen van de drie voorafgaande jaren en een op schrift gestelde prognose voor de eerstvolgende 6 maanden. Indien voorgaande van toepassing is volgt de berekening op basis van het arbeidsverleden vanaf 1 mei 2013.

Betaalbaarstelling:

De werknemer betaald belasting over de bruto transitievergoeding. De Fiscus beoordeelt de transitievergoeding namelijk als inkomen.

Het bedrag komt vrij als bruto ontslagvergoeding. Hierover moet de werkgever belasting inhouden. Inhouding vindt veelal plaats tegen een hoger belastingtarief op basis van het totaal inkomen van de werknemer. De werknemer kan ook de vergoeding (of een deel er van) laten uitbetalen als netto vergoeding indien hij het netto bedrag gebruikt om zo snel mogelijk een nieuwe baan te verkrijgen. Het netto bedrag moet dan worden gebruikt voor scholing- en/of outplacementtrajecten. De mogelijkheden zijn legio maar de werkgever die de vergoeding verstrekt moet door de werknemer worden voorzien van correcte en complete informatie m.b.t. de besteding. Eventuele fiscaal nadelige gevolgen zijn dan ook voor werknemer.

Tevens is de werkgever die de transitievergoeding verstrekt over het bruto bedrag werkgeverslasten verschuldigd.

Diverse voorbeelden :

U heeft een werknemer in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst van 1 jaar waarbij de einddatum is gesteld op 03 augustus 2015. Werknemer is in dienst vanaf 04 augustus 2013 en is 27 jaar met een bruto maandloon van € 2.684,50. Arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege en u gaat deze niet omzetten naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. U bent een transitievergoeding verschuldigd van 2/3 maandloon (+ vakantietoeslag)

* vergoeding is € 1.932,84 bruto

Werknemer van 59 jaar is in dienst bij werkgever A met ingang van 1 april 1986. De arbeidsovereenkomst is d.m.v. vaststellingsovereenkomst beëindigt met ingang van 6 december 2013. Bedrijf wordt overgenomen door werkgever B en deze leent de werknemer op uitzendbasis in via Opstap Personeelsdiensten met ingang van 5 mei 2014 (onderbreking tussen beide dienstverbanden is < 3 maanden. Op basis van het arbeidsrecht (voor 1 juli 2015) is er sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst . Werknemer werkt vervolgens van 5 mei 2014 t/m 5 december 2014. Indien werknemer nu het werk gaat hervatten voor 5 juni 2015 en werkzaam blijft en daarna de werkzaamheden gaat beëindigen na 1 juli 2015 (op verzoek van de werkgever) is er een transitievergoeding verschuldigd.

Deze vergoeding moet evenwel worden berekend over de periode vanaf 1 april 1986 in plaats van 5 mei 2014! Door de overgang van onderneming en op basis van het criterium "opvolgend werkgeverschap" is er een berekening van toepassing rekening houdende met ongeveer 29 dienstjaren! Bruto maandloon is € 3.115,13 (inclusief vakantietoeslag).

* vergoeding is € 58.312 bruto

Werknemer werkt bij een MKB- werkgever in financiële problemen.

Werkgever heeft 5 werknemers en wenst afscheid te nemen van 1 werknemer wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Omdat werkgever al drie jaar slechte bedrijfsresultaten heeft maakt hij gebruik van de speciale regeling voor MKB-bedrijven.

Daarnaast is de prognose voor het eerste half jaar negatief.

Werknemer is 42 jaar, 5 jaar in dienst, en bruto maandsalaris is € 2.438,- inclusief vakantietoeslag 8%. Einde dienstverband is 31 juli 2015.

* vergoeding is € 1.625,33 bruto en als het geen speciale MKB regeling is wordt de vergoeding € 4.063,33 bruto

Een zieke werknemer heeft ontslagbescherming in de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid. Na de periode van twee jaar ziekteverzuim kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV maar pas als de werkgever heeft voldaan aan alle verplichtingen inzake re-integratie 1e en 2e spoor. Ook is aangetoond dat herplaatsing in dezelfde (aangepaste) functie en/of andere functie bij werkgever niet mogelijk is.

Ook het deskundigenoordeel onderschrijft deze uitkomst. Als het UWV de ontslagaanvraag goed keurt zal werkgever, indien de eerste werkloosheid dag na 30 juni 2015 is bepaald, een vergoeding moeten betalen op basis van het volledige arbeidsverleden bij werkgever.

Loonkompas is het instrument voor een correcte verloning..
Met loonberekeningen voor verschillende categorieën personeel: 
de schilder, leerlingen, 55+-ers, etc. Daarnaast geeft Loonkompas een heldere uitleg over diverse cao-afspraken, maar ook over
diverse wettelijke regelingen. Last but not least kunt u diverse premies terug vinden, zoals de WW-premie, premie voor het 
pensioenfonds, het O&O fonds, etc.
Deze webapplicatie geeft u de mogelijkheid om uw werkelijke loonkosten inzichtelijk te maken door gebruikt te maken van uw
eigen bedrijfsspecifieke percentage's.
Daarnaast wordt er voor uw werknemer een Bruto-Netto berekening gemaakt die u kunt afdrukken.
Disclaimer.
De gegevens van haar uitgave 'Loonkompas'  zijn door OnderhoudNL beschikbaar gesteld voor deze applicatie.
OnderhoudNL stelt zich echter niet aansprakelijk voor de uitkomsten cq. gevolgen van de berekening die met deze applicatie zijn gemaakt.
Ontwikkeld door Opstap B.V. in samenwerking met OnderhoudNL.
Bedrijfsspecifieke percentage's
WGA-vast
WGA-Flex
ZW-Flex
Totaal gedifferentieerde premie Whk
Arbodienst per dag
per dag
Verzuim 
Indirecte uren 
Verzekeringen
Administratiekosten
Bedrijfstak percentage's (BER)
grondslag
Vaste percentage's wettelijk
Vakantiefonds, werknemer 18 jaar en ouder
26,266%
pris-uurloon
Sectorpremie Schilder kort 15,91%
Vakantiefonds, werknemer 17 jaar
28,564%
pris-uurloon
Sectorpremie Schilder lang 3,57%
Vakantiefonds, werknemer 16 jaar
30,052%
pris-uurloon
WW/AWF
2,15%
Pensioen Schilder
19,25%
premiegrondslag
ZVW
7,50%
Franchise pensioen
6,94
pris-uurloon
WAO basis
5,45%
O&O Fonds Werknemer
1,50%
premieloon
O&O Fonds werkgever
1,05%
premieloon
55+
2,82
gewerkte dagen
COV
0,15
gewerkte dagen
ADM
2,00
gewerkte dagen
CAO vergoeding Schilder
1,55
per dag
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden
 
Minimum lonen
Hoe hoog is het wettelijk minimum loon?
De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 23 jaar af van uw leeftijd. 
De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland aan. 
Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli.
De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen. 
Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.
Minimum lonen bruto per 1 juli 2014.
leeftijd
per week per dag per uur
23
345,05 69,01 9,20
22
293,30 58,66 7,82
21
250,15 50,03 6,67
20
212,20 42,44 5,66
19
181,15 36,23 4,83
18
157,00 31,40 4,19
17
136,30 27,26 3,63
16
119,05 23,81 3,17
15
103,50 20,70 2,76
Bron : www.rijksoverheid.nl
INVULLEN
LOONKOSTEN BEREKENING lang
kort
Bruto uurloon
Heffingsloon
Fuwa toeslag
Verlofwaarde
Lang contract :
Pensioen OP
Aantal uren 
Kort contract (< 1 jaar) :
O&O Fonds
Aantal dagen
COV
Geboortedatum
jaar
55+
LH-korting
ADM
Cao vergoeding Schilder
Klik op een uurloon uit loongebouw voor directe berekening.
trede
LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 LG 5 LG 6 LG 7 LG 8 LG 9
WERKGEVERSLASTEN
9
17,20 18,17 19,15 20,20 21,62 23,12 24,73
WW-AWF
8 15,44 16,29 16,77 17,75 18,68 19,70 21,06 22,54 24,11
ZVW
7 14,91 15,75 16,35 17,35 18,19 19,19 20,52 21,96 23,50
WAO basis
6 14,40 15,20 15,90 16,92 17,72 18,69 19,99 21,39 22,88
Sectorpremie Schilder
midden 5 13,88 14,66 15,49 16,52 17,24 18,18 19,45 20,81 22,26
WHK - gediff.
4 13,38 14,12 15,04 16,01 16,76 17,68 18,91 20,21 21,65
TOTAAL
3 12,85 13,58 14,62 15,51 16,28 17,17 18,36 19,64 21,02
2 12,36 13,03 14,18 15,01 15,80 16,67 17,83 19,06 20,41
OPSLAGEN
1
13,75 14,53 15,33 16,16 17,29 18,50 19,80
Verzuim Schilder
Indirecte uren
aanloop
LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 LG 5
Verzekeringen
85,00%
10,51 11,07 11,69 12,35 13,03
Administratiekosten
70,00%
8,65 9,12 9,63 10,17 10,73
Arbodienst
50,00%
6,18 6,52 6,88 7,27 7,67
40,00%
4,94 5,21 5,50 5,81 6,13
TOTAAL
Kostprijs
Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Loonkostenfactor 
 
Bruto uurloon
Fuwa toeslag
Vast overeengekomen loon
Aantal uren 
Aantal dagen
Geboortedatum
Loonheffingskorting
Bruto-Netto
Loon Netto
Pris loon
Fuwa toeslag
Verlofwaarde 
Pensioen OP
Tussentelling
O&O Fonds werknemer
Heffingsloon
Loonheffing
Inhouding WGA
Netto loon
CAO vergoeding
Netto loon incl. vergoeding
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden
 
ABU